Monday 12 October 2015

Archbishop Stanisław Gądecki speaks: his FULL statement at the Synod in the name of the ENTIRE Polish Episcopate: Holy Communion for those in adulterous unions is "against the will of Christ"


In the name of the entire Polish Episcopate, His Grace, Archbishop Stanisław Gądecki, on October 10th, 2015, beautifully outlined the unchangeable doctrine on the impossibility of giving Holy Communion to the divorced and civilly "remarried". Any change is heresy. Polonia semper fidelis.


(Toronto Catholic Witness translation. Please credit us)Saturday, October, 10, 2015
At the beginning I would like to emphasize that the following address is not just my personal opinion, but the opinion of the entire Polish Episcopal Conference.
1. There is no doubt that the Church in our times must - in a spirit of charity - help the divorced who are living in new civil relationships, caring for them with special love that they do not consider themselves  separated from the Church, for they can, and indeed - as baptized - are obliged to participate in the life of the Church.
Let them therefore be encouraged to listen to the Word of God, to attend the Sacrifice of the Mass, to persevere in prayer, to support works of charity and joint initiatives for justice, bring up their children in the Christian faith and cultivate the spirit and works of penance in order that from day to day, they may seek forgiveness through God's grace. As a merciful mother, may the Church in this manner strengthen their faith and hope (cf. John Paul II, Familiaris Consortio, 84).
2. The Church, however - in teaching on providing Holy Communion for the divorced who are living in a civil union -- cannot yield to the will of man, but to the will of Christ (cf.. Paul VI, Address to the Roman Rota, Jan 28th,1978, John Paul II, Address to the Roman Rota, Jan 23rd,1992; Jan 2nd,1993, Jan 22nd,1996). Therefore the Church cannot yield to a false sentimentality of compassion for people, nor to any false  - although popular in the world - modes of thinking.
It was agree [amongst us] that those who approach Holy Communion without a sacramental union "more uxorio" [as spouses], would do so contrary to the tradition of the Church. Even documents of the earliest synods: Alvira, Arles, Neocaeserea which took place in the years 304-319, confirmed the doctrine of the Church that the divorced living in re-unions cannot accede to Eucharistic communion.
The basis for this position is the fact that "their state and way of life objectively contradicts that union of love between Christ and his Church which is signified and effected by the Eucharist" (John Paul II, Familiaris Consortio, 84; 1 Cor. 11: 27-29; Benedict XVI, Sacramentum Caritatis, 29; Francis Angelus, Aug,16th, 2015).
3. The Eucharist is the sacrament of the baptized who are in a state of sacramental grace. It was agreed upon that to permit  those who are not in sacramental grace to receive Holy Communion, could cause great damage not only to the pastoral care of families, but also in the Church's doctrine of sanctifying grace.
In fact, any decision to give them Holy Communion would open wide the door to administer this sacrament to  all who live in the state of mortal sin. This, in turn consequently would negate the Sacrament of Penance and distort the meaning of living in the state of grace. It needs to be emphasized that the Church cannot accept any so-called law of gradualness law (John Paul II, Familiaris Consortio, 34).
Just as Francis Pope reminded us, we do not want, nor do we have any authority to change the doctrine of the Church.


+  Stanisław Gądecki
Metropolitan Archbishop of Poznań
President, Polish Bishops' Episcopal Conference

Original: 
Sobota, 10 października 2015 r.
Na początku pragnę podkreślić, że poniższe wystąpienie nie jest jedynie moją osobistą opinią, ale opinią całej Konferencji Episkopatu Polski.
1. Nie ulega wątpliwości, że Kościół w naszych czasach musi – w duchu miłosierdzia – pomagać rozwiedzionym, żyjącym w ponownych związkach cywilnych, troszcząc się ze szczególną miłością, aby nie uważali się oni za odłączonych od Kościoła, podczas gdy mogą, a wręcz – jako ochrzczeni – mają obowiązek uczestniczyć w życiu Kościoła.
Niech zatem będą zachęcani do słuchania Słowa Bożego, do uczestnictwa w Ofierze Mszy Świętej, do wytrwania w modlitwie, do wspierania dzieł miłosierdzia oraz wspólnych inicjatyw na rzecz sprawiedliwości, do wychowywania dzieci w wierze chrześcijańskiej oraz do pielęgnowania ducha i dzieł pokutnych, aby w ten sposób, z dnia na dzień, wypraszali sobie łaskę Bożą. Niech Kościół okazuje się miłosierną matką i w ten sposób umacnia ich w wierze i nadziei (por. Jan Paweł II, Familiaris consortio, 84).
2. Kościół jednak – w nauczaniu na temat udzielania Komunii Świętej rozwiedzionym, żyjącym w ponownych związkach cywilnych – nie może ugiąć się wobec woli człowieka, lecz wobec woli Chrystusa (por. Paweł VI, Przemówienie do Roty Rzymskiej, 28.01.1978; Jan Paweł II, Przemówienie do Roty Rzymskiej, 23.01.1992; 29.01.1993; 22.01.1996). Kościół nie może zatem dać się podporządkować ani sentymentom fałszywego współczucia wobec osób, ani też fałszywym – choć popularnym w świecie – wzorcom myślenia.
Zgodzić się, aby przystępowali do Komunii Świętej ci, którzy bez związku sakramentalnego współżyją „more uxorio” [jak małżonkowie], byłoby sprzeczne z Tradycją Kościoła. Już dokumenty z najwcześniejszych synodów w Elwira, Arles, Neocezeri, które odbyły się w latach 304-319, potwierdzają doktrynę Kościoła, iż rozwiedzeni, żyjących w ponownych związkach nie mogą przystępować do Komunii eucharystycznej.
Podstawą takiego stanowiska jest fakt, że „ich stan i sposób życia obiektywnie zaprzeczają tej więzi miłości między Chrystusem i Kościołem, którą wyraża i urzeczywistnia Eucharystia” (Jan Paweł II, Familiaris consortio, 84; por. 1 Kor 11, 27-29; Benedykt XVI, Sacramentum caritatis, 29; Franciszek, Anioł Pański, 16.08.2015).
3. Eucharystia jest sakramentem ochrzczonych, którzy znajdują się w stanie łaski sakramentalnej. Zgoda, aby do Komunii Świętej przystępowały osoby, które nie są w stanie łaski sakramentalnej, mogłoby spowodować ogromne szkody nie tylko w duszpasterstwie rodzin, ale również w doktrynie Kościoła o łasce uświęcającej.
W rzeczywistości bowiem decyzja, aby udzielać im Komunii Świętej otworzy-łaby drzwi do tego sakramentu wszystkim, którzy żyją w grzechu śmiertelnym. To zaś w konsekwencji przekreśliłoby Sakrament Pokuty i wypaczyłoby znaczenie życia w stanie łaski uświęcającej. Należy też podkreślić, że Kościół nie może zaakcep-tować tzw. stopniowości prawa (Jan Paweł II, Familiaris consortio, 34).
Tak jak przypomniał nam Papież Franciszek, my tutaj obecni nie chcemy i nie mamy żadnej władzy, aby zmienić doktrynę Kościoła.
+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
UPDATE: [12:28 p.m.] The Polish Bishops' Conference also released later this morning their English language translation, which may be read on the Episcopal blog. 

4 comments:

Jon said...

He will be silenced soon. There is no place for a faithful Successor of the Apostles at the 2015 Sin-nod.

Anonymous said...

to Jon: if he is silenced, then the whole Polish Episcopal Conference which he explicitly says is in agreement with his intervention, is silenced. Schism will not be far behind.

Anonymous said...

to Jon: if he is silenced, then the whole Polish Episcopal Conference which he explicitly says is in agreement with his intervention, is silenced. Schism will not be far behind.

Lawrence and Susan Fox said...

Germans will schism, not the Poles. The Church will stay grounded in this message. Christ promised it, and Jesus is not a liar. I put my trust in God. Susan Fox www.christsfaithfulwitness.com